ข้อมูลทั่วไป


            กลุ่มอำนวยการได้นำยุทธศาสตร์   นโยบาย  ตามกลยุทธ์  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูามิ  เขต ๑  มาใช้เป็นแนวทางในการนำนโยบายของกลุ่ม  โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน  จากบุคลากรในกลุ่ม  ซึ่งมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ  และร่วมแก้ปัญหา  กำหนดทิศทางการทำงาน วางแผนการทำงาน  และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางการทำงานของกลุ่มได้  ดังนี้"เทคโนโลยีทันสมัย  บริการประทับใจ  เครือข่ายครอบคลุมทุกองค์กร"            งานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์  การประสานงานและให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ  อำนาจ  หน้าที่  ได้อย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลาดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  สื่อ  อุปกรณ์ทางการศึษา  และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  คล่องตัว  มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล