การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart obec สพฐ. ประจะปี 2560

โพสต์8 พ.ย. 2559 19:34โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart obec สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของโรงเรียนในสังกัด ขอให้ทุกโรงเรียนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโรงเรียนละ  1  คน  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
8 พ.ย. 2559 19:34
Comments