ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินและการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการ และการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์20 เม.ย. 2558 21:10โดยวนิดา สุนคร
ตามแนบ
Ċ
วนิดา สุนคร,
20 เม.ย. 2558 21:10
Ċ
วนิดา สุนคร,
20 เม.ย. 2558 21:10
Ċ
วนิดา สุนคร,
20 เม.ย. 2558 21:10
Comments