บุคลากร

     
นายวิไล  เบิบชัยภูมิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

นางยุวดี  นาคคำ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางวนิดา  สุนคร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางรัมพา  รัตนโชติเรืองสุข
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางกัญญา  ผาดี
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน

นางสาวบัณฑิตา  ภูอ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน

กลุ่มงานประสานงาน
นางสาวสุลัดดา  จูกระโทก
หัวหน้างานประสานงาน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
นางศิริรัตน์   หาญเวช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์