บุคลากร     
นายเสงี่ยม ทองละมุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

นางวนิดา  สุนคร
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางรัมพา  รัตนโชติเรืองสุข
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางกัญญา  ผาดี
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน

นางสาวบัณฑิตา  ภูอ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน

กลุ่มงานประสานงาน
นางสาวสุลัดดา  จูกระโทก
หัวหน้างานประสานงาน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
นางศิริรัตน์   หาญเวช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์