บุคลากร

     
นายวิไล  เบิบชัยภูมิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

นางยุวดี  นาคคำ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

...........................
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางวนิดา  สุนคร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางรัมพา  รัตนโชติเรืองสุข
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางกัญญา  ผาดี
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน


นางจรูญจิต  เจือกุดขมิ้น
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน


นางสาวบัณฑิตา  ภูอ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน

กลุ่มงานประสานงาน

นางรุจิรา  วันนา
หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน


นางสาวสุลัดดา  จูกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑ 


นายมิตรกร  สถิรพัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นางอัมพร  อัมรินทรารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์


นางศิริรัตน์   หาญเวช
นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ